Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Refurb IT B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Bilthoven.

 

Artikel 1: DEFINITIES

a) Refurb IT: Refurb IT BV , gevestigd aan de Julianalaan 11, 3722 Gb te Bilthoven.

b) De wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Refurb IT een overeenkomst heeft afgesloten.

 

Artikel 2: ALGEMEEN

a) Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Refurb IT en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

b) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onveranderd van kracht blijven. Refurb IT en de wederpartij zullen alsdan in onderling overleg nieuwe bepalingen opnemen ter vervanging van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling in acht te worden genomen.

 

Artikel 3: OVEREENKOMST

a) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Refurb IT eerst dàn tot stand nadat Refurb IT een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een termijn van twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

b) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Refurb IT slechts indien deze door Refurb IT schriftelijk zijn bevestigd.

c) Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de wederpartij binnen 5 werkdagen.

d) Elke overeenkomst wordt van de zijde van Refurb IT aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Refurb IT – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

e) Refurb IT is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

f) Refurb IT is bevoegd om, indien RefurbIT dit noodzakelijk danwel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan RefurbIT verstrekte opdracht, en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 4: PRIJZEN EN TARIEVEN

a) Tenzij anders vermeld zijn de prijzen en tarieven van Refurb IT: gebaseerd op levering af bedrijf of magazijn van Refurb IT danwel af bedrijf of magazijn van derden; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, installatie, vervoer en verzekering.

b) Refurb IT is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij voor prestaties die zullen worden geleverd tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving.

c) In het geval de overeenkomst periodiek vervallende termijnen bevat is Refurb IT gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de geldende prijzen en tarieven van de periodiek vervallende termijnen aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

d) Wanneer de wederpartij niet akkoord gaat met de door Refurb IT voorgestelde aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel 5b en 5c, is de wederpartij gerechtigd binnen 10 werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving van Refurb IT de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Refurb IT genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden, dan wel, indien nog geen levering van enige prestatie heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 5: BEËINDIGING OVEREENKOMST

a) Behoudens de voorwaarden genoemd in artikel 15 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst aan elk der partijen slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge die overeenkomst.

b) Indien een overeenkomst, welke door zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

c) Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot koop en verkoop van apparatuur, programmatuur of andere materialen tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 1/3 van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Refurb IT op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

Artikel 6: LEVERING

a) Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Refurb IT. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Refurb IT met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

b) Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

c) De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 5 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Refurb IT dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

d) Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de paklijst te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

e) Refurb IT is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Refurb IT afzonderlijk kan factureren.

f) Opgave van de levertijd geschiedt naar beste eer en geweten op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Refurb IT bekend waren. Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Refurb IT is niet in verzuim door enkel een overschrijding van de (lever)termijn. Refurb IT is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Refurb IT en de wederpartij zullen zo spoedig als enige overschrijding van een termijn dreigt met elkaar in contact treden.

g) Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen. Refurb IT is gerechtigd gemaakte kosten terzake aan de wederpartij door te belasten.

h) Bij afname van het geleverde bij één van de magazijnen van Refurb IT kan Refurb IT een geldig legitimatiebewijs vragen aan de wederpartij (of de door de wederpartij aangestelde vervoerder of derde) en zal Refurb IT niet aansprakelijk zijn voor afname van het geleverde door onbevoegde personen, aangesteld door de wederpartij.

i) Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde goederen zonder eventuele opties of systeemopties geleverd en garandeert Refurb IT op geen enkele wijze de compatibiliteit met andere programmatuur of apparatuur of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

 

Artikel 7: TRANSPORT/RISICO

a) De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Refurb IT is verstrekt, door Refurb IT als goed huisvader/koopman bepaald.

b) Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 8: OVERMACHT

a) Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toe-leveranciers van Refurb IT.

b) Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

c) De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOM EN VRIJWARING

a) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Refurb IT. Indien de wederpartij op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Refurb IT, verbeurt de wederpartij ten gunste van Refurb IT terstond een dadelijk opeisbare boete van € 6.807,- (zegge zesduizend achthonderd zeven euro) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt de wederpartij ten gunste van Refurb IT een dadelijk opeisbare boete van € 1.134,- (zegge elfhonderd en vier en dertig euro) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van Refurb IT voortduurt, onverminderd de overige rechten van Refurb IT, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

b) De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem bij overeenkomst of anderszins worden toegekend. Voor het overige zal de wederpartij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

c) De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Refurb IT of haar licentiegevers bevatten. De wederpartij verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 17, deze apparatuur, programmatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

d) Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, programmatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de apparatuur, programmatuur en andere materialen.

e) Het is Refurb IT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Refurb IT door middel van tech-nische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Refurb IT op verzoek van de weder-partij een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen.

f) Behoudens het geval dat Refurb IT een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stelt, heeft de wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te maken en/of te houden. Onder reservekopie wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: een stof-felijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

g) Indien de wederpartij, of een derde voor hem, programmatuur ontwikkelt dan wel als de wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Refurb IT ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de wederpartij Refurb IT schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Refurb IT zal alsdan binnen redelijke termijn meedelen of en in hoeverre de wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de eventueel door de wederpartij in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

h) Met inachtneming van de overige bepalingen in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende, beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze algemene leverings- en betalingsvoor-waarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Refurb IT schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Refurb IT te maken.

i) Wederpartij garandeert Refurb IT te allen tijde dat het gebruik van door de wederpartij verstrekte gegevens, apparatuur, hard- en software en/of anderszins, Refurb IT niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

j) Wederpartij vrijwaart Refurb IT volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Refurb IT geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt j van dit artikel genoemde garantie.

k) Refurb IT zal de wederpartij vrijwaren tegen rechtsvorderingen welke gebaseerd zijn op de bewering dat door Refurb IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. De wederpartij dient daartoe Refurb IT onmiddellijk, schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, bij gebreke waarvan Refurb IT de bedoelde vrijwaring niet gestand kan doen. Daarnaast dient de wederpartij Refurb IT te machtigen de zaak af te handelen, waaronder mede begrepen dient te worden het treffen van schikkingen. De wederpartij zal alsdan Refurb IT volledig informeren en geïnformeerd houden en medewerking verlenen aan Refurb IT om zich, zo nodig uit naam van de wederpartij, tegen rechtsvorderingen te weren. De verplichting van Refurb IT de wederpartij te vrijwaren vervalt indien en voorzover de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aange-bracht dan wel heeft laten aanbrengen.

l) Wanneer onherroepelijk vast staat dat de door Refurb IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht op intellectuele of industriële eigendom of wanneer, naar het oordeel van Refurb IT, een reële kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Refurb IT het geleverde tegen creditering, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde of gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan gebruiken.

m) Iedere verdere of andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Refurb IT wegens schending van intellectuele of industriële eigendom van derden is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

a) Refurb IT aanvaardt slechts wettelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden blijkt.

b) De aansprakelijkheid van Refurb IT wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen Refurb IT en de wederpartij beperkt zich tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die overeenkomst overeengekomen prijs, exclusief BTW. De totale vergoeding voor directe schade zal nooit meer bedragen dan € 453.780,- (zegge vierhonderd drie en vijftig duizend en zeven honderd tachtig euro).

c) Onder directe schade wordt verstaan: de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij moet maken om de prestatie van Refurb IT aan de bedingen in de overeenkomst tussen Refurb IT en de wederpartij te laten voldoen; de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van dat deel van het oude systeem, dat uit hoofde van de overeenkomst tussen Refurb IT en de wederpartij vervangen dan wel aangepast wordt/is; de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft moeten maken om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, echter slechts voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden; de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, echter slechts voorzover de wederpartij aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden.

d) De aansprakelijkheid van Refurb IT voor schade door dood, lichamelijk letsel en/of voor materiële schade beperkt zich tot een bedrag van € 1.134.450,- (zegge een miljoen honderd vier en dertig duizend en vierhonderd vijftig euro) maximaal per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt in die zin gezien als één gebeurtenis.

e) Refurb IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade is onder anderen begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie.

f) Buiten de in artikel 10b, 10c en 10d genoemde gevallen rust op Refurb IT geen enkele verplichting of aansprakelijkheid tot schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een claim tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd. De maximum bedragen voor schadevergoedingen, als genoemd in artikel 10b en 10d komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Refurb IT.

g) Aansprakelijkheid van Refurb IT wegens toe-rekenbare tekortkoming in de uitvoering van de over-eenkomst tussen Refurb IT en de wederpartij ontstaat slechts indien de wederpartij Refurb IT onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke stelt, stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming door Refurb IT, en Refurb IT ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

h) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade, in detail omschreven, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, bij aangetekend schrijven aan Refurb IT meldt.

i) De wederpartij vrijwaart Refurb IT voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in enig produkt of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Refurb IT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

j) De wederpartij heeft met name geen recht om schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor enige schade, door wederpartij of derden geleden, tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van Refurb IT, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig is geweest als gevolg van normale slijtage van de geleverde zaken.

 

Artikel 11: RECLAMES

a) Eventuele reclames worden door Refurb IT slechts in behandeling genomen indien deze reclames Refurb IT schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

b) Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

c) Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan behoudt Refurb IT zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

d) Indien de reclame door Refurb IT gegrond wordt bevonden, is Refurb IT uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij Refurb IT voorkeur geeft aan creditering.

e) Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

f) Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurb IT, onder door Refurb IT te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 12: GARANTIE

a) Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Refurb IT zodanige garantie met betrekking tot de door Refurb IT geleverde produkten, als deze door de producent van de betreffende produkten wordt geboden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt garantie slechts verstrekt op nieuw verpakt en origineel geleverde materialen; Refurb IT is gerechtigd arbeidskosten in rekening te brengen.

b) De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik is gemaakt van het geleverde.

c) De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden danwel wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

d) Vervangt Refurb IT ter voldoening van garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Refurb IT.

e) Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Refurb IT niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

 

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP EN PANDRECHT

a) Geleverde apparatuur, programmatuur of materialen blijven eigendom van Refurb IT, tot het moment waarop alle, door Refurb IT krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden danwel nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

Ingeval de wederpartij: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, danwel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van Refurb IT een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt; voor het aangaan van deze overeenkomst Refurb IT niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van Refurb IT dusdanig zwaar weegt, dat, ware Refurb IT wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan; enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

is Refurb IT gerechtigd door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van de geleverde apparatuur, programmatuur of materialen terug te vorderen.

Annulering en terugname, door omstandigheden als in dit artikel 13b omschreven, laat het recht van Refurb IT op vergoeding voor verlies, rente en/of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Refurb IT op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

c) De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Het is de wederpartij niet toegestaan enig pandrecht op de goederen te (laten) vestigen en evenmin mogen de goederen strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde goederen, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

d) Refurb IT is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.134,- (zegge elf honderd en vier en dertig euro) per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft.

e) Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Refurb IT, uit welken hoofde ook, verkrijgt Refurb IT bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door Refurb IT geleverde zaken zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. Zolang een van de vorderingen van Refurb IT niet is voldaan verkrijgt Refurb IT tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door Refurb IT geleverde zaken. De wederpartij is gehouden Refurb IT op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 681,- (zegge zeshonderd een en tachtig euro) per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van de zijde van Refurb IT gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

Artikel 14: REPARATIE

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle door Refurb IT uit te voeren reparatie-werkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Refurb IT. Indien garantie-aanspraken bestaan worden geen materiaalkosten in rekening gebracht.

b)Refurb IT is te allen tijde gerechtigd enig goed dat Refurb IT onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich houdt terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen hij Refurb IT verschuldigd is heeft voldaan, danwel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Refurb IT zich genoodzaakt ziet dit retentierecht uit te oefenen, is Refurb IT tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief stalling- en opslagkosten.

 

Artikel 15: BETALING

a) Alle facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan conform de overeengekomen betalingscondi-ties. Wanneer geen specifieke betalingscondities zijn overeengekomen dient de wederpartij facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

b) Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Refurb IT gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

c) Ingeval de wederpartij: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, danwel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeel-houders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van Refurb IT een aanmerk-elijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt; voor het aangaan van deze overeenkomst Refurb IT niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van Refurb IT dusdanig zwaar weegt, dat, ware Refurb IT wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan; enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

heeft Refurb IT door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Refurb IT verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten van Refurb IT, waaronder het recht van Refurb IT op vergoeding van kosten, schaden en rente.

d) Indien onder wederpartij – blijkens omschrijving in de (koop)overeenkomst – meer dan één persoon wordt verstaan, dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Refurb IT uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. De kwijtschelding van eventuele schulden aan een der hoofdelijke medeschuldenaren danwel ontslag aan hem, bevrijdt nimmer de overblijvende schuldenaren van hun verplichtingen.

 

Artikel 16: RENTE EN KOSTEN

a) Indien betaling van enig verschuldigd bedrag niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum van de betreffende factu(u)r(en) een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

b) Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de wederpartij, naast de hoofdsom en de rente, gehouden alle door Refurb IT te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand, door Refurb IT gemaakt danwel aan Refurb IT in rekening gebracht, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de in artikel 16a genoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro).

 

Artikel 17: VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN NIET-OVERNAME BEDING

a) Refurb IT en de wederpartij verklaren nadrukkelijk dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst bekend geworden informatie van vertrouwelijk karakter geheim zal blijven. Informatie heeft in ieder geval een vertrouwelijk karakter wanneer dit door één der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed.

b) De wederpartij zal gedurende de looptijd en één jaar na beëindiging van de looptijd van de overeenkomst geen medewerkers van Refurb IT in dienst nemen danwel anderszins, hetzij direct, hetzij indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 18: GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
§ 1: Algemeen

De in dit artikel 18 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalings-voorwaarden, van toepassing op alle door of via Refurb IT ter beschikking gestelde program-matuur. De in dit artikel bedoelde rechten en verplicht-ingen hebben uitsluitend betrekking op computerpro-grammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door of via Refurb IT te verstrekken nieuwe versies van dergelijke programmatuur.

§ 2: Gebruiksrecht

a) Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze Alge-mene leverings- en betalingsvoorwaarden, verleent Refurb IT de wederpartij het, niet exclusieve, recht tot gebruik van de programmatuur. De wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiks-beperkingen steeds stipt naleven.

b) Onverminderd het overigens in deze Algemene leverings- en betalings-voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden op een gegevensver-werkende machine en de programmatuur uit te voeren binnen de eigen organisatie, conform het gebruiksdoel van de programmatuur en het overigens in dit artikel 18 bepaalde.

c) De programmatuur mag door de wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiks-recht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van de wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

d) Het gebruiksrecht van de programmatuur is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde of derden te stellen, ook niet indien de betreffende derde(n) de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de wederpartij gebruikt.

De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (“time-sharing”). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

e) Na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur voor eigen rekening aan Refurb IT terug (doen) bezorgen.

§ 3: Aflevering, installatie en acceptatie

a) Refurb IT zal de programmatuur op de overeen-gekomen soort en formaat informatiedragers aan de wederpartij afleveren en, indien een door Refurb IT uit te voeren installatie schriftelijk is overeen-gekomen, de programmatuur bij of ten behoeve van de wederpartij installeren.

De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd indien: tussen partijen geen acceptatietest is overeenge-komen: bij de aflevering of, indien een door Refurb IT uit te voeren installatie van de program-matuur is overeengekomen, bij voltooiing van de installatiewerkzaamheden, dan wel; tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is over-eengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel; Refurb IT vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in dit artikel 18, §3d ontvangt: op het moment dat de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens dit artikel 18, § 3e acceptatie niet in de weg mag staan. In afwijking van het voorgaande zal de program-matuur, indien de wederpartij vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor produktieve of operati-onele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

c) Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij Refurb IT hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken zal worden totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opge-heven.

d) Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de apparatuur zodanige, aantoonbare en reproduceerbare fouten bevat dat de programmatuur niet voldoet aan de door Refurb IT schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties, zal de wederpartij Refurb IT uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd test-rapport over de fouten informeren. Refurb IT zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te (doen) herstellen, waarbij Refurb IT gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

e) Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeen-gekomen specificaties en voorts niet vanwege het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of produktieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Refurb IT om deze kleine fouten te doen herstellen.

f) Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

§ 4: Garantie

a) Garantie op programmatuur wordt door Refurb IT verleend conform artikel 12 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

b) Herstel van fouten in de programmatuur zal geschieden op een door Refurb IT te bepalen locatie. Refurb IT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restrict-ies in de programmatuur aan te brengen.

§ 5: Onderhoud

a) Indien voor de programmatuur een onderhoudsover-eenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is begrepen, zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Refurb IT geconstateerde fouten in de pro-grammatuur gedetailleerd aan Refurb IT melden. Na ontvangst van de melding zal Refurb IT naar beste vermogen fouten in de zin van dit artikel 18, § 3d trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere, nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Refurb IT te bepalen wijze en termijn aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Refurb IT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restrict-ies in de programmatuur aan te brengen.

b) Refurb IT garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

c) Refurb IT kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere, niet aan Refurb IT toe te rekenen, oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Refurb IT is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

d) Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Refurb IT bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Refurb IT niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Refurb IT van de wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Refurb IT aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

e) Indien de wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Refurb IT is aangegaan, kan Refurb IT door de wederpartij niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

§ 6: Programmatuur van toeleverancier

Indien en voorzover Refurb IT programmatuur van derden aan de wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Refurb IT schriftelijk aan de wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die pro-grammatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van Refurb IT en zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden.

Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Refurb IT om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 19: VERKOOP VAN APPARATUUR
§ 1: Algemeen

De in dit artikel 19 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door Refurb IT apparatuur wordt verkocht.

§ 2: Aflevering

a) De door Refurb IT aan de wederpartij verkochte apparatuur zal aan de wederpartij worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van de Refurb IT. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Refurb IT de aan de wederpartij verkochte apparatuur afleveren op een door de wederpartij aan te wijzen plaats in Nederland.

b) Refurb IT zal de wederpartij tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop zij voornemens is de apparatuur af te leveren.

c) Levering van de apparatuur geschiedt op de overeen-gekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

d) Refurb IT zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de bij haar geldende maatstaven. Ingeval de wederpartij een bijzondere wijze van ver-pakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meer-kosten voor zijn rekening zijn.

e) De wederpartij zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Refurb IT geleverde produkten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De wederpartij vrijwaart Refurb IT voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van dergelijke voorschriften.

§ 3: Installatie

a) Indien schriftelijk overeengekomen, zal Refurb IT de apparatuur installeren of laten installeren.

b) In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle nood-zakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommuni-catiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Refurb IT zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c) De wederpartij zal Refurb IT voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Refurb IT.

§ 4: Retourzendingen

a) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harer-zijds is Refurb IT niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.

b) In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Refurb IT van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de wederpartij totdat zij door Refurb IT zijn gecre-diteerd.

c) Refurb IT behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden produkten, met een minimum van € 50,- (zegge vijftig euro).

§ 5: Aflevering, installatie en acceptatie

Refurb IT zal de apparatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen door aflevering conform dit artikel 19, § 2 dan wel, indien een door Refurb IT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij de wederpartij.

De apparatuur zal tussen partijen gelden als geac-cepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Refurb IT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

§ 6: Garantie

a) Garantie op apparatuur wordt door Refurb IT verleend conform artikel 12 van deze Algemene lever-ings- en betalingsvoorwaarden.

b) Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Refurb IT in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

§ 7: Apparatuur van toeleverancier

Indien en voorzover Refurb IT apparatuur van derden aan de wederpartij levert, zullen, mits zulks door Refurb IT schriftelijk aan de wederpartij is mee-gedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voor-waarden. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voor-waarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van Refurb IT en zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden.

Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Refurb IT om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a) Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Refurb IT en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Refurb IT is gelegen.

c) Refurb IT is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Refurb IT de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

d) Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.